• Condicions de compra

  Condicions generals i procediments de compra:

  La confirmació de la comanda per part del client implica l’acceptació de la compra i d’aquestes condicions generals , que són les que regiran , en absència de condicions particulars, la relació del client amb la llibreria l’Odissea.

  La comanda s’entendrà confirmada quan el client la executi, seguint ols passos establers a la web  i triï el sistema de pagament, bé sigui a través de targeta de crèdit o al recollir la comanda a la llibreria.

  LES DADES MERCANTILS DE LA LLIBRERIA SÓN LES SEGÜENTS:

  Nom: L’ODISSEA LLIBRES I MÚSICA, S.L.

  Domicili social: CARRER DE LA FONT, 26, BAIXOS, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

  CIF: B60518727

  La llibreria posa a disposició del usuari el telèfon +34 93 818 14 73 i l’adreça de correu electrònic: llibreria@lodissea.com per tal de poder resoldre qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

   Mitjançant la confirmació de la comanda s’entendrà la acceptació del contracte per part del client i de la llibreria  i que, aquell,  declara expressament que:

  A).- Que teniu capacitat per a contractar, d’acord amb la normativa espanyola aplicable.

  B).- Que heu llegit aquestes condicions generals i les accepteu expressament.


  1.- Àmbit d’aplicació.

  Aquestes condicions generals de compra regiran la relació comercial entre el client i la llibreria l’Odissea que es formalitza per l’execució d’una comanda, la utilització dels serveis i la compra o sol·licitud dels productes que la llibreria, titular de la pàgina web, ofereix a través d’aquest espai assignat al domini: www.lodissea.com. Per la qual cosa, qualsevol operació efectuada fora d’aquest espai no vincula a les parts ni li són d’aplicació aquestes condicions.


  2.- Acceptació i vigència de les condicions generals

  Aquestes condicions generals podem ser modificades. Modificació que es farà saber als usuaris a través de la mateixa pàgina web. No obstant, la relació ja establerta, abans de la modificació, amb els clients seran vàlides i li seran aplicables les condicions generals que estaven vigents en el moment de la confirmació de les comandes, en cap cas li seran d’aplicació les modificacions operades amb posterioritat. Per la qual cosa, el contracte s’entendrà, per ambdues parts, perfeccionat en el moment de la confirmació de la comanda, tot segons allò previst a la llei 34/2002.


  3.- Descripció dels articles.

   A la pàgina web es dona, per part de la llibreria l’Odissea, la descripció més important dels articles. No obstant, el client pot sol·licitar més informació sobre els mateixos a l'adreça electrònica: llibreria@lodissea.com, referida anteriorment. Les existències dels articles són limitades i que figurin a la web no implica que estiguin de forma immediata. En el supòsit de no disposar la llibreria de l’article sol·licitat, ho demanarà a l’editorial o al distribuïdor i, un cop confirmada per aquests la disponibilitat, la llibreria ho notificarà per correu electrònic o missatge de text al client a fi d’assabentar-lo de la recepció de la comanda, essent, a partir d’aquest moment, que la llibreria quedarà autoritzada a cobrar, pels mitjans referits en aquestes condicions, la comanda.


  4.- Procediment de compra.

  Per fer les compres a la web de la llibreria l’Odissea podeu donar-vos d’alta com a client. És completament gratuït i les vostres dades es guardaran de forma segura segons s’explicita al Avis legal. 

  El procediment de compra establert per la llibreria l’Odissea a la web és el següent:

  a.- Cistella de compra

  A través del cercador existent a la web es poden localitzar els articles desitjats realitzant una cerca habitual per paraules. Un cop localitzats els articles s’ha de prémer l’opció: Afegir a la cistella, que apareix a la fitxa de cada article. Podeu repetir aquesta operació tantes vegades com articles desitgeu comprar. A mesura que aneu triant els articles que voleu adquirir, aquest es van afegint a la cistella de compra, des d’on es podrà consultar en tot moment l’estat actual de la comanda amb concreció de preus i quantitats de cada article corresponent. Des d’aquest mateix estadi el client podrà fer les modificacions que consideri a la seva comanda, afegint articles, esborrant-los, sumar unitats i esborrant-les, etc. Un cop ha triat el client tots els articles que desitja ha de fer clic a: Finalitzar compra. Després el client ha d’escollir si vol recollir la comanda a la nostra llibreria o si vol que li enviem a casa seva. En aquest cas, la llibreria l’Odissea li enviarà mitjançant agència de transport. El cost de l’enviament li sortirà al client, segons la tarifa triada per ell mateix, a la web sumat al import de la seva comanda.

  b.- Pagament.

   El pagament es por fer de dues maneres:

  1.. Mitjançant targeta de crèdit a través d’una passarel.la de pagament de l’entitat bancària Caixabank, entitat encarregada de validar el pagament. Garantint una total protecció i confidencialitat de les dades, ja que aquesta operació es realitza a través de servidor segur Secure Sockets Layer (SSL).

  2.. Directament per part del client a la llibreria en el moment de recollir la seva comanda en el supòsit d’haver triat aquesta opció.

  Tant en un cas com en l’altre, el pagament no es produirà per part del client fins que la llibreria l’Odissea no hagi confirmat per correu electrònic que el article comprat pel client està físicament a la llibreria i a disposició del client, bé per enviar-lo per agència, bé perquè ol pugui passar a recollir, segons hagi estat l’opció triada pel client.


  5.- Disponibilitat dels productes i confirmació de la comanda.

  La informació relativa a la disponibilitat d’un article està subjecta a canvis depenent de la demanda dels nostres clients i de les existències dels proveïdors i editorials, per la qual cosa, quan el client faci una comanda, rebrà una confirmació mitjançant correu electrònic enviat des de la llibreria on s’informarà sobre la disponibilitat de l’article sol·licitat.  En el supòsit d’inexistència de l’article als proveïdors i editorials, com sigui que no s’ha produït per part del client cap pagament a la llibreria, ambdues parts poden desistir de la comanda sense que això representi cap cos per a cap d’elles.

  Tots els preus indicats a la pàgina web estan vigents fins que s’exhaureixin les existències. En el supòsit de variació de preus, per traçar-se d’una nova edició o qualsevol altre motiu, la llibreria ho notificarà per correu electrònic al client poden aquest desistir de la comanda sense que això li representi  cap cost econòmic. 

  En el supòsit de productes que no estiguin disponibles immediatament, la llibreria no confirmarà la seva disponibilitat fins que no hagi consultat amb els seus proveïdors i les editorials i, únicament, quan tingui la conformitat física de l’article ho comunicarà al client i estarà habilitada per procedir al cobrament de la comanda.

  En el supòsit de discrepància entre el preu que li aparegui al client a la web en el moment de formalitzar la comanda i el que li confirmi la llibreria en el correu electrònic de confirmació de la disponibilitat de l’article, serà vàlid el preu que li hagi aparegut al client en el moment de formalitzar la comanda, a excepció únicament del supòsit referit anteriorment pel supòsit de modificació de preus per noves edicions o altres motius.

  Els preus dels articles estan subjectes a modificacions que l’editor o distribuïdor determini, fet que serà comunicat sempre prèviament al client per tal que pugui confirmar o desistir de la compra sense cap cost pel ell. En el cas d’enviaments d’articles a països no pertanyents a la Unió Europea, la llibreria l’Odissea no assumirà les despeses corresponents a impostos o aranzels propis de cada país. 


  6.- Anul·lació de comandes.

  La llibreria l’Odissea es reserva el dret d’anul·lar les comandes en el supòsit que el client no faciliti les dades obligatòries que consten en el formulari de la web per permetre l’enviament del producte. Fet que es posarà per part de la llibreria, prèviament a l’anul·lació, en coneixement del client mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça electrònica facilitada pel client per tal que aquest, si li plau, pugui completar o modificar les seves dades.

  Per la seva banda, el client, podrà anul·lar una comanda encara no expedida, el que podrà fer enviant a la llibreria l’Odissea un correu electrònic especificant el número de comanda. Aquesta anul·lació no comportarà cap cost per al client.


  7.- Condicions de lliurament.

  Les comandes es lliuraran al client segons el que ell hagi triat al moment de realitzar la comanda: Bé directament, entrega en ma, si el client ha triat recollir el producte al domicili social de la llibreria, o bé mitjançant enviament a través d’agència de transport d’acord amb el preus i condicions que li hauran estat especificats al client a la pàgina web en el moment de realitzar la comanda.


  8.- Devolucions de compres.

  La llibreria l’Odissea reconeix al client que disposa del dret de desistiment. Aquest dret ol pot exercir el client d’acord amb les següents condicions:

  La llibreria l’Odissea accepta totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del article) sempre que el article es trobi en bon estat. Un cop rebut l’article, La llibreria l’Odissea  comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l'import. Si rebeu un article en mal estat, el podeu tornar i la llibreria l’Odissea us reemborsarà l'import íntegre (preu de l’article i despeses d'enviament). La responsabilitat de La LLIBRERIA L'ODISSEA es limita a aquesta reposició. Les devolucions o reclamacions poden fer-se efectives a l'adreça: llibreria@lodissea.com.


  Formulari de Desistiment

   

  9.- Formes de pagament 

  La llibreria l’Odissea  accepta com a forma de pagament per a les compres efectuades des del seu web, d'acord amb les condicions establertes aquí i en la normativa aplicable corresponent, la targeta de crèdit, perquè és la forma més còmoda i segura ja que disposem d'un sistema de passarel•la de pagament homologat segons la normativa vigent. No obstant, com s’ha especificat en aquestes condicions de compra, el client sempre podrà pagar en efectiu o targeta de crèdit directament a l’establiment de la llibreria en el moment de recollir la seva comanda si ha estat aquesta formula d’entrega que ha triat al moment de fer la compra per la web.  10.- Protecció de dades personals. 

  La informació relativa al tractament de les vostres dades personals és la inclosa a la política de privacitat vigent a la pàgina web. L'acceptació d'aquestes condicions generals implica també l'acceptació de la política de privacitat. En tot cas, us informem que les vostres dades formaran part d'un arxiu automàtic propietat de La llibreria l’Odissea i que seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació comercial establerta amb vós.   11.- Propietat intel•lectual. 

  Qualsevol material, logo, gràfic, escrits o qualsevol altre contingut inclòs al web de la llibreria l’Odissea és propietat de la llibreria l’Odissea  o dels seus titulars respectius. No es pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, utilitzar per a qualsevol finalitat, transformar o realitzar qualsevol altra acció amb els esmentats continguts sense la corresponent autorització del respectiu titular.

   

  12.- Ús del servei i responsabilitats. 

  La llibreria l’Odissea  no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i prejudicis causats per la indisponiblitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de dades. La llibreria l’Odissea  no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres webs que no siguin titularitat seva i que, per tant, no pugui controlar.

   

  13.- Nul•litat de les clàusules. 

  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul.la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquella clàusula o part de la clàusula, i es mantindrà la resta de les Condicions Generals.   14.- Reclamació de comandes.

  Si no rebeu la comanda un cop transcorregut el termini de lliurament acordat a l’hora de realitzar la comanda, poseu-vos en contacte amb nosaltres via correu electrònic: llibreria@lodissea.com,  i la llibreria l’Odissea farà la reclamació a l’agencia de transport, sense que això representi cap cost per al client. 


  Formulari de Reclamacions o Queixes

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Vols estar al dia de totes les activitats que t'oferim?

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades